پروژه های جدید

پروژه های دیگر

اجاره - تجاری 18,000
 • 2 قسمت
 • 400 m2
برای فروش - مسکن 220,000
 • 2+1
 • 100 m2
اجاره - مسکن 900
 • 3+1
 • 140 m2
برای فروش - تجاری 2,000,000
 • 3 قسمت
 • 1,150 m2
برای فروش - مسکن 190,000
 • 3+1
 • 120 m2
برای فروش - مسکن 330,000
 • 3+1
 • 120 m2
برای فروش - مسکن 230,000
 • 2+1
 • 105 m2
برای فروش - مسکن 560,000
 • 4+2
 • 200 m2
برای فروش - مسکن 295,000
 • 3+1
 • 140 m2