پروژه های جدید

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 155,000
 • 2+1
 • 75 m2
برای فروش - مسکن 260,000
 • 3+1
 • 145 m2
برای فروش - زمین 240,000
 • 810 m2
برای فروش - مسکن 1,200,000
 • 5+1
 • 310 m2
برای فروش - زمین 260,000
 • 15,000 m2
برای فروش - مسکن 185,000
 • 3+1
 • 110 m2
برای فروش - مسکن 310,000
 • 2+1
 • 115 m2
اجاره - تجاری 18,000
 • 2 قسمت
 • 400 m2
برای فروش - تجاری 1,425,000
 • 3 قسمت
 • 100 m2